OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 02.06.2004

Webmaster

 

Historie obce

Urbář panství Dobříš 1. polovina 17. století

Urbáře jsou jedny z nejdůležitějších pramenů pro poznání dějin panství, jednotlivých obcí a také podávají obraz o stavu poddaného obyvatelstva. Jde vlastně o soupisy vrchnostenských důchodů a požitků (příjmů peněžních a naturálních) z poddanských usedlostí. Rovněž se jim říkalo rejstříky úroční. Tyto knihy, které vedly vrchnostenské úřady, přinášely údaje o rustikálním (poddanském) hospodářství pro celé panství či statek. Dominikální (vrchnostenská) výměra půdy se neuvádí, bývají však popsány kostely, hrady, zámky, panské budovy a vrchnostenské dvory, často jsou přiloženy opisy listin a jiné písemnosti. Nejstarší urbáře vznikly na našem území koncem 12. století a v polovině 13. století.

Požitky (úrok nebo-li rentu) platili poddaní většinou 2x ročně na sv. Jiří (sv.Jana) a sv. Václava (sv. Havla) proto ourok svatojiřský, ourok havelský. Zpočátku byla renta naturální, později peněžní. Při každé větší změně poměrů se pořizovaly nové urbáře. Z urbářů se vyvinuly vesniské pozemkové knihy. Urbáře se vedly ve dvou formách, jednak komplexní seznam poddaných v rámci jednotlivé vesnice a rozpis jejich držby a platů anebo jako souhrnný urbář, uvádějící celkové povinnosti poddaných za celou vesnici nebo rychtu.

Urbář panství Dobříš do kterého náležela i ves Rymaně (Římaně=Rzimanij=Rzimanie) nelze přesně datovat, nikde není uveden letopočet, zachoval se jako holá sbírka dvoulistů. Každý dvoulist zahrnuje jednu vesnici s udáním počtu osedlých lidí a jejich ouroků a robot. Následují součty vesnic a celého panství a výčet Pánů u  jednotlivých vesnic. Pouze z těchto jmen můžeme odhadnout rok jeho sepsání. Nalezneme zde např. tato jména:

Pán Bohuslav Mitrovický, Pán Václav Vratislav a na Mníšku (+po roce 1607 a je zde uveden i jako vlastník městečka Dobříš !!!), Pán Krištof Vratislav  (+18.1.1642), Pán Václav Kosmáček, Pán Pavel Korka (*1522,+1603), Jakub Krčín (*1535,+1604), Ctibor Malovec (+1614), Pán Jaroslav z Kolovrat (+1617), Albrecht Vtelenský (ze Vtelna a na Hluboši) v roce 1599 berník kraje Podbrdského

Vezmeme-li v úvahu, že Pan Václav Kosmáček z Greifenfelzu koupil již v roce 1594 manský dvůr Lesslovský v Čisovicích (za sumu 1210 kop grošů míšenských) přináležejícího k panství Dobříš a z data umrtí všech Pánů zde v urbáři uvedených, vyplývá nám  sepsání urbáře ke konci 16. století  či začátek 17. století.  V některých pramenech se uvádí rok 1610 !!! nebo jen ? 17. století. Zdá se však, že rok 1610 je spíše rok nejpozdnější alespoň vzhledem k datům úmrtí některých Pánů zde uvedených, může se samozřejmě jednat o dodatečný zápis.  OSOBNĚ ODHADUJI ROK 1598, JELIKOŽ I Z TOHOTO ROKU SE DOCHOVAL REGISTŘÍK URBURNÍ KRAJE PODBRDSKÉHO což by ale znamenalo, že i první písemná zmínka o Rymani by byla již z roku 1598. Ves Rymaně je zde nazývána ještě starým jménem Římaně, Římany a  zmíněný Pán Václav Kosmáček vlastnil v obci Rymani pouze 10000 provazců lesa (pravděpodobně část lesa nyní Hora zvaném a k manskému dvoru Lesslovskému naležející)), ostatní nemovitosti náležely Pánu Vratislavovi na Mníšku. V Římani (Rymani) bylo v té době jen 10 lidí osedlých viz. strana 45 !  Následují fotografie stran urbáře 45, 69, 76, 85 na kterých je uvedena ves Římaně...

Kopie stran urbáře panství Dobříš:

Strana 45a

Strana 69b

Strana 70a

Strana 76a

Strana 85a

Strana 85b

  Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.